Kompleksowa ocena jednostek naukowych jest dokonywana przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). Ocena obejmuje lata 2017 do 2021. Wyniki procesu ewaluacyjnego wpływają na wiele aspektów funkcjonowanie uczelni i jednostki naukowej. Odkładając na moment aspekt prestiżu, skoncentrujmy się na subwencjach. To właśnie ta ocena przekłada się na wysokość środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe. To od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

Ostateczne oceny KEN są podstawą przyznania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego następujących kategorii naukowych:

•    A (poziom bardzo dobry);
•    B (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności);
•    C (poziom niezadowalający)

Oczywiście do każdej z ocen można dołożyć jeszcze „+”, z wyjątkiem najniższej oceny czyli „C”.

85 proc. uczelni i instytutów biorących udział w ewaluacji otrzymało oceny, które uprawniają np. do kształcenia doktorantów. Najlepszą kategorię A+ uzyskało 5,68 proc. uczelni, a najsłabszą (C) 3,14 proc. podmiotów.  Bardzo dobrze wypadły uczelnie warszawskie, np. Uniwersytet Warszawski ma kilka ocen A+ w różnych dyscyplinach naukowych. Wiele ocen A+ trafiło do podmiotów, które reprezentują takie nauki jak fizyka, chemia, matematyka, biologia, więcej niż do tych, które reprezentują nauki społeczne czy humanistyczne. Widoczne jest zmniejszenie dystansu między polskimi a światowymi uczelniami.

Prestiżowe „A+” otrzymują tylko nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A w ramach danej grupy wspólnej oceny. Kategoria została przyznana podmiotom, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi. Aby wyłonić takie podmioty, przeprowadzono dodatkową ocenę ekspercką.

Przykładem uczelni prestiżowej z kategorią „A+” w dwóch dyscyplinach (matematyka, fizyka) jest Politechnika Wrocławska. Natomiast nasz wieloletni partner, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk został oceniony kategorią „A”.